Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Zarządzenie Nr 144/OW/2021
Burmistrza Bychawy

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Plik źródłowy
pdf pobrano: 32 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 22-12-2021 09:55:22