Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Zarządzenie Nr 93/OW/2021
Burmistrza Bychawy

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 21-09-2021 09:38:17