Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

ZARZĄDZENIE NR 90/OW/2021
BURMISTRZA BYCHAWY
z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:
§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania                 w najem, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy
 
Janusz Urban

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 06-09-2021 12:07:32