Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

powrót do listy przetargów

Załącznik

Treść

                                WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

                                                   Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 353
o powierzchni 0,0842 ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1S/00020772/5.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową - symbol planu 14MR oraz tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy - symbol planu RPz.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 768,00 zł /słownie złotych: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem/ plus 23% podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi 880,00 zł /słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt/

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bychawa, na stronie internetowej tutejszego Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Bychawy. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się  w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2021 r. o godz. 930 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro).

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, pokój Nr 19 lub pod nr telefonu 081-5660004 wew. 39.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 11-01-2021 10:59:53