Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1/OW/2021
BURMISTRZA BYCHAWY
z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i zatwierdzenia regulaminu przetargu
Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/159/2020 Rady Miejskiej  w Bychawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie: Przewodniczący: Magdalena Kostruba, Członkowie: Barbara Głąb, Anna Małecka.
2. Celem komisji jest przeprowadzenie w dniu 15 lutego 2021 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 353 o powierzchni 0,0842  ha.
§ 2. Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się.
§ 3. Zatwierdzam regulamin pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 353 o powierzchni 0,0842 ha wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 11-01-2021 10:46:47