Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

ZARZĄDZENIE NR 115/OW/2020
BURMISTRZA BYCHAWY
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy
Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam, co następuje:
§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej część gruntu na rzecz najemcy, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                             Burmistrz Bychawy

                                                                                    Janusz Urban

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 08-10-2020 13:15:40