Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

ZARZĄDZENIE NR 113/OW/2020
BURMISTRZA BYCHAWY
z dnia 7 października 2020 r.


w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam, co następuje:
§ 1.  Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, wyszczególnionej w załączniku niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o ich wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                     Burmistrz Bychawy


                                                                                           Janusz Urban 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 07-10-2020 09:41:00