Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Zarządzenie Nr 43/OW/2020
Burmistrza Bychawy

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam , co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony
do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu  na rzecz najemcy,  wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa  w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Bychawy


Janusz Urban

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 05-05-2020 13:55:43