Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Załącznik

Treść

Zarządzenie Nr 15/OW/2020
Burmistrza Bychawy

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu części działki przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, wyszczególnionej  w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa  w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

                                                                                Burmistrz Bychawy

                                                                                            /-/

                                                                                    Janusz Urban

 

 

Plik źródłowy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małecka Anna
dodano do BIP dnia 07-02-2020 09:05:47