Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w Wydziale Finansowym (1 etat)

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Bychawie
Data ogłoszenia
2020-07-08
Termin składania dokumentów
2020-07-20
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe bez stażu pracy lub średnie o profilu ekonomicznym i 3 letni staż pracy;

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe bez stażu pracy lub średnie o profilu ekonomicznym i 3 letni staż pracy;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych;
 4. korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 8. znajomość ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku, a w szczególności:

a) o podatku rolnym,

b) o podatkach i opłatach lokalnych,

c) ordynacja podatkowa,

d) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

e) o podatku leśnym,

f) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

g) kodeksu postępowania administracyjnego,

h) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

i) o ochronie danych osobowych,

j) o pracownikach samorządowych,

k) o opłacie skarbowej,

l) instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

9. znajomość obowiązujących formularzy;

10. znajomość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji;

11. znajomość obsługi komputera oraz dopuszczonego do użytku oprogramowania;

12. umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych dotyczących obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy,

 Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość;
 2. znajomość klasyfikacji budżetowej;
 3. odporność na stres;
 4. umiejętność współpracy, komunikatywność;
 5. dokładność, systematyczność, terminowość;
 6. zdolność koncentracji uwagi i ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
 7. zdolność do przeprowadzania analiz.
Zakres obowiązków
 1. załatwianie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 2. przygotowywanie wniosków do wojewody o przekazanie gminie dotacji celowych na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę;
 3. sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 4. ustanawianie hipotek i zastawów skarbowych zabezpieczających zaległości podatkowe;
 5. kontrola podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości z częstotliwością określoną przez naczelnika Wydziału;
 6. kontrola wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych;
 7. prowadzenie dokumentacji skutkującej podleganiu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym;
 8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego;
 9. rozpatrywanie podań w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz opracowywanie i wysyłanie decyzji w tych sprawach, w tym z uwzględnieniem przepisów z zakresu pomocy publicznej;
 10. rozpatrywanie wniosków w sprawach o przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe;
 11. sporządzanie sprawozdań z zakresu nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;
 12. prowadzenie rozliczeń ze współużytkownikami budynków Urzędu Miejskiego z tytułu należności wynikających z istniejących stosunków prawnych (energia cieplna, koszty eksploatacji);
 13. sprawdzanie miesięcznych kart pracy pojazdu oraz pracy sprzętu silnikowego użytkowanego przez ochotnicze straże pożarne;
 14. wystawianie faktur z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z odrębnymi przepisami;
 15. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań;
 16. obsługa pracy Komisji ds. budżetu i finansów Rady Miejskiej w Bychawie;
 17. terminowe podawanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 18. zamieszczanie, aktualizacja i zmiany informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z oddzielnie ustalonym zakresem;
 19. udostępnianie informacji publicznych;
 20. prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przechowywanie i przekazywanie do archiwum;
 21. przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Bychawie;
 22. wykonywanie zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bychawie;
 23. zastępowanie w razie urlopu lub nieobecności pracownika na stanowisku do spraw wymiaru podatków i na stanowisku do spraw zwrotu podatku akcyzowego;
 24. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych;
 25. wykonywanie prac z zakresu obronności i obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach;
 1. przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż.;
 2. ochrona informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 3. ochrona danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 4. gruntowna znajomość obowiązujących przepisów z zakresu wykonywania powierzonych zadań;
 5. dbanie o dobre stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, o ład, porządek oraz ochronę powierzonego mienia;
 6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i usprawnianie swojej pracy oraz właściwe rozplanowanie i organizacja własnej pracy na zajmowanym stanowisku.
Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem;
 2. życiorys (cv);
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia);
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada);
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 11. ,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna”.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-2 oraz 6-11 winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Warunki pracy

1)      praca o charakterze administracyjno-biurowym,

2)      wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1 etat),

3)      miejsce pracy: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1 (praca wykonywana na II piętrze w budynku nie posiadającym windy),

4)      stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz./dobę oraz obsługą interesanta, w tym praca z trudnym interesantem,

5)      praca w godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.15 – 15.15.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu czerwcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był  wyższy niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor w Wydziale Finansowym (1 etat)”, w terminie do dnia 20.07.2020r. do godz. 15.00.

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 Wyłonieni kandydaci którzy spełnili wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na postępowanie składające się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie (https://umbychawa.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),.

Osoba, której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Jendrzejczak
Dodano do BIP dnia 08-07-2020 15:30:44