Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

referent w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1 etat)

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Bychawie ul.Partyzantów 1 23-100 Bychawa
Data ogłoszenia
2021-05-26
Termin składania dokumentów
2021-06-07
Wymagane wykształcenie

wykształcenie średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie i 2 letni staż pracy;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy oraz uchwał Rady Miejskiej w Bychawie związanych z tymi przepisami a w szczególności:
  1. ustawy prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych,
  2. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wydawanych na jej podstawie w zakresie rozgraniczenia nieruchomości;
  3. ustawy prawo wodne oraz przepisów wydawanych na jej podstawie w zakresie zadań realizowanych przez gminę;
  4. ustawy o samorządzie gminnym;
  5. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  6. ustawy o opłacie skarbowej;
  7. ustawy o pracownikach samorządowych;
  8. ustawy o ochronie danych osobowych;
  9. ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  10. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO);
  11. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. znajomość zasad prowadzenia dokumentacji na stanowisku pracy;
 8. Znajomość obowiązujących na stanowisku pracy formularzy;
 9. znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera w zakresie edytora tekstów, poczty elektronicznej, internetu.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Dokładność, terminowość, rzetelność, systematyczność;
 2. Umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy;
 3. Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 4. Umiejętność współpracy, komunikatywność;
 5. Efektywne podnoszenie kwalifikacji.
Zakres obowiązków
 1. Zadania wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz z przepisów wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:
  1. opracowywanie i wydawanie decyzji oraz naliczanie odszkodowań właścicielom nieruchomości przylegających do wód objętych powszechnym korzystaniem, w sytuacjach gdy część nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody wyznacza Burmistrz,
  2. prowadzenie całości spraw związanych z wyznaczoną aglomeracją, dokonywanie przeglądu obszarów i jej granic wraz z ich aktualizacją;
  3. sporządzanie sprawozdań z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
  4. prowadzenie całości spraw związanych ze zmianami stanu wody na gruncie, kierunkami odpływu wód opadowych, kierunkami odpływu źródeł, odprowadzania wód oraz ścieków na grunt sąsiedni oraz zatwierdzanie ugód dot. zmiany stanu wody na gruntach,
  5. opracowywanie i wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
  6. współpraca z organami wyższego szczebla, w zakresie spraw związanych
   z ustalaniem linii brzegowych oraz prowadzeniem prac melioracyjnych na terenie gminy,
  7. ustalanie wysokości opłat za usługi wodne, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej o których mowa w art. 269 ust.1 pkt. 1 ustawy,
  8. opracowywanie i wydawanie decyzji określających wysokość opłat za usługi wodne;
  9. obsługa reklamacji w sprawie opłat za usługi wodne.
 2. Zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w rozdziale 6 – Rozgraniczenia nieruchomości oraz z przepisów wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:
  1. weryfikacja poprawności danych zawartych we wnioskach składanych do burmistrza o rozgraniczenie nieruchomości;
  2. przygotowywanie i wydawanie postanowień o wszczęciu/odmowie wszczęcia administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego;
  3. przygotowywanie i przeprowadzenie całości procedury związanej z wyborem geodety upoważnionego do wykonania czynności rozgraniczenia nieruchomości;
  4. sporządzanie projektów umów z geodetą wybranym do wykonania czynności rozgraniczenia nieruchomości;
  5. przygotowywanie i wydawanie postanowień upoważniających wybranego geodetę do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic;
  6. przygotowywanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami i przedkładanie jej burmistrzowi;
  7. weryfikacja poprawności włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu prowadzonych postępowań o rozgraniczenia nieruchomości;
  8. sporządzenie protokółów odbioru i odbiór dokumentacji opracowanej przez upoważnionego geodetę z przeprowadzonych czynności rozgraniczenia nieruchomości;
  9. przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o rozgraniczeniu nieruchomości/umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy sądowi;
  10. prawidłowe i terminowe rozliczanie kosztów administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego za czynności techniczne dotyczące ustalenia przebiegu granic nieruchomości;
  11. przygotowywanie i wydawanie postanowień ustalających koszty administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego za czynności techniczne dotyczące ustalenia przebiegu granic nieruchomości.
 3. Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o których mowa art. 81 tj.: przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.
 4. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych z zakresu stanowiska ds. inwestycji komunalnych:
  1. przygotowywanie projektów ogłoszeń/zaproszeń do złożenia ofert wraz
   z załącznikami;
  2. przekazywanie potencjalnym wykonawcom w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszeń/zaproszeń do złożenia ofert wraz z załącznikami;
  3. zbieranie i katalogowanie składanych ofert dla w/w postępowań;
  4. przygotowywanie wezwań dla wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
  5. przygotowywanie propozycji w zakresie rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań oraz sporządzenie dokumentacji w tym zakresie;
  6. przygotowywanie projektów zleceń/umów na udzielenie zamówienia,
  7. archiwizowanie całości dokumentacji prowadzonych postępowań.
 5. Obsługa beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez gminę, a w szczególności:
  1. informowanie mieszkańców o warunkach i możliwościach uzyskania wsparcia,
  2. przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców deklarujących udział w projektach i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
  3. sporządzanie umów i aneksów z beneficjentami realizowanych projektów,
  4. przyjmowanie od mieszkańców zgłoszeń awarii urządzeń zamontowanych w ramach projektów (instalacje solarne, piece na biomasę, instalacje fotowoltaiczne itp.) i przekazywanie ich gwarantowi,
  5. prowadzenie ewidencji zgłoszonych i usuniętych awarii urządzeń,
  6. przygotowywanie i prowadzenie całości dokumentacji w zakresie egzekucji z tyt. nieterminowego usuwania awarii urządzeń,
  7. obsługa wypłat ubezpieczenia w przepadku awarii urządzeń powstałych z przyczyn losowych.
 6. Współpraca ze stanowiskami ds. inwestycji komunalnych i środków unijnych
  w zakresie: 
  1. przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków funduszy europejskich i innych,
  2. kompletowania załączników do składanych wniosków o dofinansowanie projektów ze środków funduszy europejskich i innych,
  3. przygotowywania wniosków o płatność realizowanych projektów dofinansowywanych ze środków funduszy europejskich i innych.
 7. Wykonywanie zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bychawie.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Bychawie i Zarządzeń Burmistrza Bychawy w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa na zajmowanym stanowisku pracy.
 9. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach zamówień publicznych z zakresu właściwości stanowiska pracy.
 10. Dbałość o oszczędne i celowe dokonywanie wydatków budżetowych w sprawach pozostających we właściwości zajmowanego stanowiska pracy.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu właściwości stanowiska pracy.
 12. Udostępnianie informacji publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych.
 13. Zamieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznych w sprawach z zakresu właściwości stanowiska pracy.
 14. Ochrona informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 15. Ochrona danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 16. Wykonywanie prac z dziedziny obronności i obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
 17. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności w wykonywaniu powierzonych zadań oraz właściwa organizacja pracy własnej.
 18. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. na zajmowanym stanowisku pracy.
 19. Dbanie o właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy oraz ochrona powierzonego mienia na zajmowanym stanowisku pracy.
 20. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.
 21. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
 22. Na czas urlopu lub dłuższej nieobecności zastępować Pan/Pnia będzie pracownika na stanowisku ds. OSP i zaopatrzenia urzędu.
Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem;
 2. życiorys (cv ) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy);
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada);
 6. w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem;
 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem;
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego opatrzone własnoręcznym podpisem;
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem;
 11. ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna” opatrzone własnoręcznym podpisem.
Warunki pracy
 1. praca o charakterze administracyjno-biurowym,
 2. wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1 etat),
 3. miejsce pracy: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1 (praca wykonywana na parterze w budynku nie posiadającym windy),
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz./dobę oraz obsługą interesanta,
 5. praca w godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.15 – 15.15.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W kwietniu 2021 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był  niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: referent w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1 etat)”,  w terminie do dnia 7 czerwca 2021 do godz. 16.00.

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 Wyłonieni kandydaci którzy spełnili wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na postępowanie składające się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie (https://umbychawa.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłużej niż 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłużej niż 6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Osoba, której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Jendrzejczak
Dodano do BIP dnia 26-05-2021 13:54:03