Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

referent w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1 etat)

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Bychawie ul.Partyzantów 1 23-100 Bychawa
Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania dokumentów
2020-10-09
Wymagane wykształcenie

wykształcenie średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie i 2 letni staż pracy;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych;
 4. korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy oraz uchwał Rady Miejskiej w Bychawie związanych z tymi przepisami a w szczególności:
 8. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
 9. ustawy o samorządzie gminnym;
 10. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 11. ustawy o własności lokali;
 12. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 13. ustawy o opłacie skarbowej;
 14. ustawy o pracownikach samorządowych;
 15. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 16. znajomość zasad prowadzenia dokumentacji na stanowisku pracy;
 17. Znajomość obowiązujących na stanowisku pracy formularzy;
 18. znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera i oprogramowania dopuszczonego do użytku w Urzędzie Miejskim.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dokładność, terminowość, rzetelność, systematyczność;
 2. Umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy;
 3. Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 4. Umiejętność współpracy, komunikatywność;
 5. Efektywne podnoszenie kwalifikacji.
Zakres obowiązków

1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, a w szczególności:

  • umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic
   i placów w mieście oraz innych miejscowościach na obszarze gminy;
  • ustalenie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości na terenie gminy,
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązku oznaczania nieruchomości przez ich właścicieli, zarządców itd.

2. Zadania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
a w szczególności:

 • prowadzenie całości dokumentacji w sprawach herbu, flagi Gminy, nazw ulic i placów publicznych, oraz wznoszenia pomników,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu ustalania granic miasta i gminy.

3. Zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
a w szczególności:

 • zbieranie danych i przygotowywanie analiz dot. ustalenia stawki czynszu za powierzchnie lokali użytkowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • opracowywanie projektu wieloletnich programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz nadzór nad realizacją tego programu,
 • opracowywanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz realizowanie ich,
 • przygotowywanie propozycji do składu osobowego społecznej komisji mieszkaniowej oraz obsługa posiedzeń tej komisji,
 • przygotowywanie dokumentacji o wynajęcie lokali mieszkalnych i socjalnych oraz przedkładanie do zaopiniowania społecznej komisji mieszkaniowej,
 • sporządzanie projektów wykazów osób zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych oraz ostatecznych wykazów takich osób, przyjmowanie zastrzeżeń do projektów wykazów,
 • wystawianie skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie umów o zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z przedstawicielami najemców,
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami sprawującymi zarząd mieszkaniowym zasobem gminy.

4. Zadania wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
a w szczególności:

 • określanie sposobu zarządu nieruchomościami wspólnymi, a w razie jego nieokreślenia w odrębnej umowie, sprawowanie tego zarządu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub poprzez zarząd wybrany przez właścicieli lokali, przygotowywanie pełnomocnictw
  do reprezentowania gminy przy ustanawianiu zarządu,
 • żądanie ustanowienia przymusowego zarządu, w razie, gdy zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki,
 • zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminny, współdziałanie w tym zakresie z przedstawicielami najemców,
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami sprawującymi zarząd mieszkaniowym zasobem gminy,
 • współdziałanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych i zarządcami nieruchomości wspólnych,
 • czuwanie nad prawidłowością ustalania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, rozliczanie tych kosztów poprzez zaliczki od gminy,
 • przygotowywanie dokumentów w sprawie zaskarżania uchwał właścicieli do sądu, w przypadkach przewidzianych ustawą,
 • udział w zebraniach właścicieli lokali.
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu,
 • kształtowanie polityki gminnej w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych.

5. Nadzór nad targowiskiem miejskim, a w szczególności:

 • ewidencjonowanie i zawieranie umów na dzierżawę miejsc targowych,
 • utrzymanie czystości na terenie placach targowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym placów targowych
  i infrastruktury towarzyszącej,
 • współpraca z zastępcą naczelnika wydziału przy opracowywaniu projektu regulaminu targowiska.

6. Zadania wynikające z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników tj:

 • potwierdzanie zawarcia umów dzierżawy, zawartych na co najmniej 10 lat,
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów dzierżawy i dokumentacji w tym zakresie.

7. Zapewnienie funkcjonowania, oznakowanie, prowadzenie ewidencji oraz bieżące naprawy gminnych placów zabaw.

8. Współpraca ze stanowiskiem ds. nieruchomości w zakresie naliczania opłat adiacenckich.

9. Obsługa posiedzeń Komisji Rady Miejskiej do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej.

10. Dbałość o oszczędne i celowe dokonywanie wydatków budżetowych w sprawach pozostających we właściwości zajmowanego stanowiska pracy.

11. Wykonywanie zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

12. Udostępnianie informacji publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych.

13. Ochrona informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

14. Ochrona danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności w wykonywaniu powierzonych zadań oraz właściwa organizacja pracy własnej.

16. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. na zajmowanym stanowisku pracy.

17. Dbanie o właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy oraz ochrona powierzonego mienia na zajmowanym stanowisku pracy.

18. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

19. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

20. Na czas urlopu lub dłuższej nieobecności zastępować Pana/i będzie pracownika na stanowisku ds. nieruchomości. 

Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem;
 2. życiorys (cv);
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy);
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada);
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 10. ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna”.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-2 oraz 6-10 winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Warunki pracy
 1. praca o charakterze administracyjno-biurowym,
 2. wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1 etat),
 3. miejsce pracy: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1 (praca wykonywana na I piętrze w budynku nie posiadającym windy),
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz./dobę oraz obsługą interesanta,
 5. praca w godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.15 – 15.15.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu sierpniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był  wyższy niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: referent w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1 etat)”, w terminie do dnia 09.10.2020r. do godz. 15.00.

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnili wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na postępowanie składające się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie (https://umbychawa.bip.lubelskie.pl)  oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłużej niż 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłużej niż 6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Osoba, której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Jendrzejczak
Dodano do BIP dnia 28-09-2020 15:44:29