Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Znak
OSSO.524.2.2019
Data utworzenia
2019-04-16
Obowiązujący
2019-04-16 - 2019-05-07
Opis

OSSO. 524.2.2019                                                              Bychawa, dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

Burmistrz Bychawy

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego

w roku 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

 1. Rodzaj zadania:wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 15 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

 3. Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 30),

 4. Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. W konkursie oferty mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 4. spółdzielnie socjalne,

 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Forma realizacji zadania: wsparcie.

 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

 4. Wypełnienie części III pkt 6 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.

 5. W przypadku przewidywanego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego wkładu osobowego i rzeczowego należy dokonać jego wyceny.

 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wielkości 10 %, pod warunkiem iż przesunięcia nie spowodują zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.

 7. Do oferty na realizację zadania należy dołączyć:

 1. imienny wykaz uczestników szkolenia sportowego,

 2. harmonogram zajęć szkoleniowych,

 3. informację dotyczącą poziomu sportowego w roku 2018 (zajęte miejsca, zdobyte medale),

 4. dokumenty potwierdzające cele statutowe oferenta oraz sposób reprezentacji.

 1. Ofertę wraz z załącznikami muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.

 3. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

 4. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044 z późń. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

 6. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 7. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.

 8. Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.

 9. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie planu i harmonogramu działań oraz kosztorysie.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie realizowane będzie od dnia 20.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

 2. Warunkiem realizacji zadania jest:

 1. prowadzenie systematycznych zajęć treningowych zgodnie ze specyfiką dyscypliny sportu pływania,

 2. prowadzenie zajęć treningowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późń. zm.),

 3. udział uczestników szkolenia w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

 4. zapewnienie pływalni niezbędnej do prowadzenia zajęć oraz organizacji współzawodnictwa,

 5. posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pływania,

 6. zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 5% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji,

 7. zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w dyscyplinie sportu pływania, pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania,

 8. ubezpieczenie uczestników zadania na okres realizacji zadania.

 1. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa 7 maja 2019 r. o godzinie 15.15.

 2. Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8.00-16.00 i wt.-pt. w godzinach 7.15 - 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.

 2. Informacja o złożonych ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

 3. Kryteria oceny formalnej:

 1. oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,

 2. oferta została złożona na obowiązującym formularzu,

 3. oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,

 4. oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,

 5. termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

 6. wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,

 7. oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,

 8. oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,

 9. inne błędy formalne.

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

 2. Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:

 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0 - 20 pkt

 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie - 0 -35 pkt

 3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt

 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania - 0-10 pkt

 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - 0 -10 pkt

 6. ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0- 10 pkt

 1. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

 2. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

 1. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert.

 1. W roku 2017 przekazano środki w wysokości 90 000 zł.

 2. W roku 2018 przekazano środki w wysokości 95 000 zł

 3. W roku 2019 przeznaczono środki w wysokości 140 000 zł.

 1. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy Bychawa.

 1. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,

 2. wynajem pływalni,

 3. ubezpieczenie uczestników zadania,

 4. transport,

 5. zakwaterowanie i wyżywienie,

 6. obsługa sędziowska,

 7. obsługa techniczna,

 8. opieka medyczna,

 9. opłaty wpisowe, startowe i licencyjne,

 10. sprzęt sportowy,

 11. materiały promocyjne,

 12. dyplomy, puchary, medale,

 13. koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów,

 14. stypendia sportowe dla zawodników ustanawiane przez klub,

 15. w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.

 16. podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Sprawę prowadzi: zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych - Bożena Marzec

 

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Marzec Bożena
Dodano do BIP dnia: 2019-04-16 09:30:20