Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017
Data utworzenia
2017-06-08
Opis

 

OSSO. 524.3.2017 Bychawa, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Burmistrz Bychawy
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

 

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży gminy Bychawa.

 1. Rodzaj zadania:

 1. Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 7 000,00 zł

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.),

 2. Ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.),

 3. Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dn. 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 5648).

 1. W konkursie oferty mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 4. spółdzielnie socjalne;

 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Forma realizacji zadania: wsparcie.

 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione.

 3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

 4. Wypełnienie części IV pkt 5 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.

 5. Wypełnienie części IV pkt 8 kolumna 10 (przypisy 8, 9) – z wkładu rzeczowego (w zł) w tabeli Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok …… - nie jest obowiązkowe.

 6. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

  1. w przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać: potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem, podpis co najmniej jednej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.

 2. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

 3. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

 5. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 6. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.

 7. Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.

 8. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym od dnia 10 lipca- 31 sierpnia2017 r.

 2. Warunkami realizacji zadania jest:

 1. zorganizowanie obozu profilaktycznego dla grupy minimum 15 osób (dzieci i młodzieży) z terenu gminy Bychawy,

 2. prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami zajęć sportowo- rekreacyjnych przez opiekunów posiadających kwalifikacje,

 3. zapewnienie zaplecza sportowego dla przeprowadzenia zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu,

 4. zapewnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania na poziomie min. 20 %,

 5. ubezpieczenie uczestników obozu,

 6. zachowanie wysokich standardów szkolenia.

 

 1. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa 30czerwca 2017 r. o godzinie 15.15.

 2. Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8-16 i wt.-pt. w godzinach 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.

 2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostaną umieszczonew Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej www. bychawa.pl,terminie do dnia 7 lipca 2017 r.

 3. Kryteria oceny formalnej:

 1. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.

 2. Oferta została złożona na obowiązującym formularzu.

 3. Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.

 4. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.

 5. Termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu.

 6. Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.

 7. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.

 8. Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.

 9. Inne błędy formalne.

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

 2. Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:

 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0 - 20 pkt.

 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie - 0 -35 pkt.

 3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt.

 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania - 0-10 pkt.

 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - 0 -10 pkt.

 6. ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0-10 pkt.

 1. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

 2. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej www. bychawa.pl, niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy.

 1. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert:

 1. W roku 2017 przekazano środki w wysokości: 14 404(zadanie w trakcie realizacji)

 2. W roku 2016 przekazano środki w wysokości: 10 454 zł

VIII. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 1. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,

 2. wynajem obiektów sportowych i sprzętu,

 3. ubezpieczenie uczestników zadania,

 4. noclegi i wyżywienie,

 5. wynajem środka transportu,

 6. w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10 % dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.

 7. podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.).

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 wew. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Sprawę prowadzi: Bożena Marzec -zastępca naczelnika

 

 

 

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Marzec Bożena
Dodano do BIP dnia: 2017-06-08 12:58:18