Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Data utworzenia
2017-02-23
Obowiązujący
2017-02-23 - 2017-03-17
Opis

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród mieszkańców gminy Bychawa.

 1. Rodzaj zadania:
  1. Wspieranie działań adresowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją wolnego czasu i rozwoju zainteresowań – powszechna nauka pływania.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
   1. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 14 404,00 zł

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

1)     Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a)        Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),

b)        Ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.),

c)         Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dn. 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 5648).

2)       W konkursie oferty mogą składać:

a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d)     spółdzielnie socjalne;

e)     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3)      Forma realizacji zadania: wsparcie.

4)     Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione.

5)     Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

6)     Wypełnienie części IV pkt 5 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.

7)     Wypełnienie części IV pkt 8 kolumna 10 (przypisy 8, 9) – z wkładu rzeczowego (w zł) w tabeli Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok …… - nie jest obowiązkowe.

8)     Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

a)   w przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać: potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem, podpis co najmniej jednej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

9)     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.

10) Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

11) W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.

12)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

13)  Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

14)  Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.

15)  Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.

16)  Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

1)       Zadanie realizowane będzie do dnia 31 grudnia 2017 r.

2)       Warunkami realizacji zadania jest:

a)      zorganizowanie w grupach systematycznych zajęć nauki pływania dla minimum stu uczniów szkół podstawowych z gminy Bychawa,

b)      prowadzenie nauki pływania przez nauczycieli wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r., poz. 176, z późn. zm.),

c)      zapewnienie pływalni niezbędnej do prowadzenia zajęć,

d)      zapewnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania na poziomie 50 %,

e)      ubezpieczenie uczestników nauki pływania,

f)       posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć z nauki pływania,

g)      zachowanie wysokich standardów szkolenia,

h)      ubezpieczenie uczestników zadania na okres realizacji zadania.

 

 1. Termin składania ofert.

1)       Termin składania ofert upływa 17 marca 2017 r. o godzinie 15.15.

2)       Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8-16 i wt.-pt. w godzinach 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1)       Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.

2)       Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej merytorycznej Komisji Konkursowej zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bychawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, w terminie do dnia 22 marca 2017 r.

3)       Kryteria oceny formalnej:

a)   Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.

b)   Oferta została złożona na obowiązującym formularzu.

c)   Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.

d)   Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

e)   Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.

f)    Termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu.

g)   Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.

h)   Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.

4)       Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

5)       Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:

a)     możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0 - 20 pkt.

b)     proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie - 0 -35 pkt.

c)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt.

d)     wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania - 0-10 pkt.

e)     planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - 0 -10 pkt.

f)       ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0-10 pkt.

6)       Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

 1. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert.

1)      W roku 2015 przekazano środki w wysokości: 23 000 zł

2)      W roku 2016  przekazano środki w wysokości: 10 454 zł

VIII. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy Bychawa.

1)       wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,

2)       wynajem obiektów sportowych i sprzętu,

3)       ubezpieczenie uczestników zadania,

4)       w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10 % dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.

5)       podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.).

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 566 01 44, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Sprawę prowadzi: podinspektor Sylwia Paćkowska

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Paćkowska Sylwia
Dodano do BIP dnia: 2017-02-23 15:46:09