Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

„Sprzedaż 15 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego”:

Data ogłoszenia
2019-01-28
Termin składania ofert
2019-02-05 11:00
Treść

Bychawa, dn. 28 stycznia 2019  r.

Burmistrz Bychawy

 

Ogłasza

Przetarg Pisemny Nieograniczony

na sprzedaż „drzew na pniu”

 

  1. Określenie przedmiotu przetargu: „Sprzedaż 15 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego”:

Lp.

Gatunek

Obwód pnia drzewa w cm na wys. 130 cm

Miejscowości

Nr ewidencyjny działki

Znak sprawy: GPK.6131.69.2018

1

Jesion

270

Bychawa

1445/1

 

2

Jesion

197

Bychawa

1445/1

Znak sprawy: GPK.6131.137.2018

3

Świerk

140

Bychawa

949/11

4

Lipa drobnolistna

160

Bychawa

949/11

Znak sprawy: GPK.6131.142.2018

5

Kasztanowiec

233

Zaraszów

152

6

Kasztanowiec

210

Zaraszów

152

7

Kasztanowiec

190

Zaraszów

152

Znak sprawy: GPK.6131.144.2018

8

Brzoza brodawkowa

Rozwidlona poniżej wysokości 130 cm na dwa pnie 98 cm i 100 cm

Bychawa

1270

Znak sprawy: GPK.147.20108

9

Brzoza brodawkowa

176

Bychawa

135/1

10

Brzoza brodawkowa

174

Bychawa

135/1

Znak sprawy: GPK.6131.212.2018

11

Świerk pospolity

90

Bychawa

1604/3

Znak sprawy: GPK.613.157.AK4 2018

12

Topola

176

Józwów

198

Znak sprawy: GPK.613.70.2018.AK4

13

Topola

270

Bychawa

40

14

Topola

222

Bychawa

40

15

Topola

284

Bychawa

40

  1. Cena wywoławcza wynosi:

- 1 408,65 zł brutto

- 1 195 zł netto

  1. Oferty opiewające na niższa cenę niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne – jako nie spełniające warunków ogłoszenia.
  2. Oferent zobowiązany jest na własny koszt do wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej.
  3. Oferent zobowiązany jest do wywiezienia ściętych drzew i gałęzi. Pnie drzew winny być wycięte jak najniżej przy poziomie gruntu.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. o godzinie 11.15. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie  ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa pokój Nr 12
  5. W  przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:

- posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy,

-posiadają uprawnienia lub dysponują pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił mechanicznych,

- mają w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy,

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-akceptują  wzór umowy.

  1. Sprzedawca zawrze umowę z Kupującym, który zaoferuje najwyższą kwotę zakupu drzew ”na pniu”.
  2. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1: od daty podpisania umowy do dnia 28 luty  2019 r.
  3. Sposób przygotowania oferty.

1)         Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym Sprzedawcy.

2)         Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Kupującego i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.

3)         Oferta Kupującego może dotyczyć wszystkich zadań objętych przetargiem lub części zadań.

4)         Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie w jednym egzemplarzu.

5)          Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 5  lutego 2019 r. do godziny 11.00

6)         Koperta powinna być zaadresowana. Adres powinien zawierać:

– pełną nazwę Sprzedawcy,

– kod miejscowość,

– ulicę nr domu, nr pokoju.

Ponadto, koperta powinna być oznaczona napisem Oferta - sprzedaż drzew ”na pniu” oraz posiadać oznaczenie: ”Nie otwierać przed dniem 5 lutego  2019 r. przed godz. 11.15.

11.W przetargu mogą wziąć udział tylko Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu w całości.

12.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1)      dla zapewnienia należytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki, uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi, przywrócenia działki gminnej do stanu pierwotnego Kupujący wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej bruttona konto Sprzedawcy                     Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie.

2)      zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem  umowy (przy czym liczy się data wpływu na konto Sprzedawcy).

3)      zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni po protokolarnym odbiorze wykonania prac po zakończeniu całości prac, o których mowa w przedmiocie umowy.

4)      zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedawcy w przypadku:

- niewykonania w terminie umownym wycinki drzew,

- nie uprzątnięcia w terminie umownym działki gminnej z pozostałości po wycince.

13.Środki odwoławcze Kupującym nie przysługują.

14.W przypadku gdy Kupujący, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Sprzedawca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

15.Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim dokonaniu zapłaty za zakupione drzewa.

16.Zapłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze.

17.Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Agnieszka Grabarskadodano do BIP dnia 28-01-2019 10:40:50