Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

Data ogłoszenia
2018-01-17
Termin składania ofert
2018-01-26 11:00
Treść

Bychawa, dn. 17 styczeń 2018  r.

Burmistrz Bychawy

 

Ogłasza

Przetarg Pisemny Nieograniczony

na sprzedaż „drzew na pniu”

 

  1. Określenie przedmiotu przetargu: „Sprzedaż 77 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego”:

Lp.

Gatunek

Obwód pnia drzewa w cm na wys. 130 cm

Miejscowości

Nr ewidencyjny działki

Znak sprawy: GPK.6131.31.2017

1

Topola

176

Bychawa

110/7

2.

Topola

156

Bychawa

110/7

3

Topola

186

Bychawa

110/7

4.

Topola

265

Bychawa

110/7

5

Topola

200

Bychawa

110/7

6

Lipa drobnolistna

160

Bychawa

110/7

7

Lipa

drobnolistna

86

Bychawa

110/7

8

Lipa

drobnolistna

105

Bychawa

110/7

9

Lipa drobnolistna

135

Bychawa

110/7

10

Lipa drobnolistna

150

Bychawa

110/7

11

Lipa drobnolistna

93

Bychawa

110/7

12

Lipa drobnolistna

80

Bychawa

110/7

Znak sprawy: GPK.6131.16.2017

13

Jesion

140

Bychawa

36/3

 

 

Znak sprawy: GPK.6131.6.2017

14

Jesion

190

Bychawa

1504

Znak sprawy: GPK.6131.17.2017

15

Lipa

140

Bychawa

1104/9

Znak sprawy: GPK.6131.20.2017

16

Świerk

136

Bychawa

452

Znak sprawy: GPK.6131.23.2017

17

Jesion

160

Bychawa

1107

18

Jesion

140

Bychawa

1107

19

Modrzew

124

Bychawa

1107

Znak sprawy: GPK.6131.27.2017

20

Jesion

213

Bychawa

1445/1

21

Jesion

130

Bychawa

1445/1

22

Jesion

230

Bychawa

1445/1

23

Lipa

220

Bychawa

1445/1

Znak sprawy: GPK.6131.18.2017

24

Jesion

197

Bychawa

1445/1

Znak sprawy: GPK.6131.5.2017

25

Głóg

126

Bychawa

949/11

26

 

Głóg

110

Bychawa

949/11

27

Lipa

105

Bychawa

949/11

28

Lipa

100

Bychawa

949/11

29

Lipa

165

Bychawa

949/11

30

Lipa

110

Bychawa

949/11

Znak sprawy: GPK.6131.19.2017

31

Głóg

120

Bychawa

949/11

32

Głóg

90

Bychawa

949/11

33

Wierzba

120

Bychawa

949/11

34

Wierzba

184

Bychawa

949/11

 

Znak sprawy: GPK.6131.316.2016

35

Topola

200

Bychawa

886/2

36

Topola

220

Bychawa

886/2

37

Topola

230

Bychawa

886/2

38

Jesion

133

Bychawa

761

39

Jesion

170

Bychawa

761

40

Jesion

180

Bychawa

761

Znak sprawy: GPK.6131.73.2017

41

Jesion

80+80

Bychawa

116

42

Jesion

160

Bychawa

116

43

Jesion

183

Bychawa

116

44

Jesion

150

Bychawa

116

45

Jesion

126

Bychawa

116

46

Jesion

190

Bychawa

116

47

Jesion

93+98

Bychawa

116

48

Jesion

140+130

Bychawa

116

49

Jesion

145

Bychawa

116

50

Jesion

87+102

Bychawa

116

51

Jesion

115

Bychawa

116

52

Jesion

82+90

Bychawa

116

53

Jesion

66

Bychawa

116

54

Jesion

90+97

Bychawa

116

55

Jesion

59

Bychawa

116

56

Jesion

140

Bychawa

116

57

Jesion

88

Bychawa

116

58

Jesion

118+120

Bychawa

116

59

Jesion

82

Bychawa

116

60

Jesion

130

Bychawa

116

61

Jesion

146

Bychawa

116

62

Jesion

163

Bychawa

116

63

Jesion

73

Bychawa

116

Znak sprawy: GPK.6131.56.2017

64

Brzoza

125

Bychawa

135/1

65

Brzoza

160

Bychawa

135/1

66

Brzoza

130

Bychawa

135/1

67

Brzoza

125

Bychawa

135/1

68

Brzoza

180

Bychawa

135/1

69

Brzoza

200

Bychawa

135/1

70

Topola osika

120

Bychawa

135/1

71

Topola osika

90

Bychawa

135/1

72

Topola osika

140

Bychawa

135/1

Znak sprawy: GPK.6131.48.2017

73

Topola

395

Wola Gałęzowska

536

74

Topola

382

Wola Gałęzowska

536

Znak sprawy: GPK.6131.12.2017

75

Lipa

190

Bychawka Druga

12/21

76

Jesion

200

Bychawka Druga

12/21

77

Jesion

190

Bychawka Druga

12/21

  1. Cena wywoławcza wynosi 4 756,05 zł brutto
  2. Oferty opiewające na niższa cenę niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne – jako nie spełniające warunków ogłoszenia.
  3. Oferent zobowiązany jest na własny koszt do wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej.
  4. Oferent zobowiązany jest do wywiezienia ściętych drzew i gałęzi. Pnie drzew winny być wycięte jak najniżej przy poziomie gruntu.
  5. Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. o godzinie 11.15. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie  ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa pokój Nr 12
  6. W  przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:

- posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy,

-posiadają uprawnienia lub dysponują pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił mechanicznych,

- mają w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy,

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-akceptują  wzór umowy.

  1. Sprzedawca zawrze umowę z Kupującym, który zaoferuje najwyższą kwotę zakupu drzew ”na pniu”.
  2. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1: od daty podpisania umowy do dnia 28 luty  2018 r.
  3. Sposób przygotowania oferty.

1)         Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym Sprzedawcy.

2)         Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Kupującego i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.

3)         Oferta Kupującego może dotyczyć wszystkich zadań objętych przetargiem lub części zadań.

4)         Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie w jednym egzemplarzu.

5)          Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 11.00

6)         Koperta powinna być zaadresowana. Adres powinien zawierać:

– pełną nazwę Sprzedawcy,

– kod miejscowość,

– ulicę nr domu, nr pokoju.

Ponadto, koperta powinna być oznaczona napisem Oferta - sprzedaż drzew ”na pniu” oraz posiadać oznaczenie: ”Nie otwierać przed dniem  26 stycznia  2018 r. przed godz. 11.15.

11.W przetargu mogą wziąć udział tylko Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu w całości.

12.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1)      dla zapewnienia należytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki, uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi, przywrócenia działki gminnej do stanu pierwotnego Kupujący wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej bruttona konto Sprzedawcy                     Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie.

2)      zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem  umowy (przy czym liczy się data wpływu na konto Sprzedawcy).

3)      zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni po protokolarnym odbiorze wykonania prac po zakończeniu całości prac, o których mowa w przedmiocie umowy.

4)      zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedawcy w przypadku:

- niewykonania w terminie umownym wycinki drzew,

- nie uprzątnięcia w terminie umownym działki gminnej z pozostałości po wycince.

13.Środki odwoławcze Kupującym nie przysługują.

14.W przypadku gdy Kupujący, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Sprzedawca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

15.Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim dokonaniu zapłaty za zakupione drzewa.

16.Zapłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze.

17.Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Agnieszka Grabarskadodano do BIP dnia 17-01-2018 09:50:49