Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie

Data ogłoszenia
2017-12-20
Termin składania ofert
2018-01-23 12:00
Treść

     OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie, gmina Bychawa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 1626  o powierzchni 0,0024 ha.           
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00020068/8.

 

2. Działka Nr 1626 położona jest przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie  w centrum miasta Bychawa. Działka położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kamienic kilkukondygnacyjnych a także obiektów usługowo – handlowych. W pobliżu znajduje się kościół, obiekty handlowe, banki, urzędy. Konfiguracja terenu równa, kształt regularny. Działka w pełni uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej. Dla miejscowości Bychawa nie sporządzono uproszczonego planu urządzenia lasu i dla działki nr 1626 położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie nie wydawano decyzji w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 414,00 zł /słownie złotych: dwa tysiące czterysta czternaście / plus 23% podatku VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 25,00 zł /słownie złotych: dwadzieścia pięć /.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

3.W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej – mieszkaniowej i usług – symbol planu 8 M/U.

4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków  o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 250,00 zł /słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt/ na konto Urzędu Miejskiego  w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy  w Bychawie w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.           
6. Przetarg odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wewn. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

 

Burmistrz Bychawy

          /-/   
    Janusz Urban

 

Wybrana oferta
Wojciech Luterek
Uzasadnienie wyboru
Wpłata wadium w terminie. Zgłoszenie jednego postąpienia co spowodowało zakończenie przetargu wynikiem pozytywnym.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Magdalena Krzesiak vel Czyżewskadodano do BIP dnia 20-12-2017 10:47:51