Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Znak
OSSO.526.31.2021
Data utworzenia
2021-10-11
Obowiązujący
2021-10-11 - 2021-10-18
Opis

 

OSSO. 526.31.2021                                                                                                                      Bychawa, dnia 11 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 11 października 2021 r. Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Bychawa w wieku emerytalnym w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracji seniorów” w okresie od 20.10.2021 r. - 19.11.2021 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 18 października 2021 r. do godz. 16.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Oddziałem Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Marzec Bożena
Dodano do BIP dnia: 2021-10-11 11:37:36