Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor - samodzielne stanowisko do spraw obronnych i obrony cywilnej (1 etat).

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Bychawie ul.Partyzantów 1 23-100 Bychawa
Data ogłoszenia
2017-11-13
Termin składania dokumentów
2017-11-27
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe bez stażu pracy lub średnie o profilu ogólnym i 3 letni staż pracy,

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe bez stażu pracy lub średnie o profilu ogólnym i 3 letni staż pracy,

2) posiadane obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych,

4) korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

8) biegła znajomość ustaw i przepisów wykonawczych oraz obowiązujących formularzy dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku, a w szczególności:

a) ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej,

b) ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

c) ustawy o stanie wyjątkowym,

d) o stanie klęski żywiołowej,

e) ustawy o ochronie danych osobowych,

f)  ustawy o ochronie informacji niejawnych,

g) ustawy o samorządzie gminnym,

h) ustawy o pracownikach samorządowych,

i) ustawy o finansach publicznych,

j) ustawy o opłacie skarbowej,

k) ustawy Prawo zamówień publicznych,

9) biegła znajomość obsługi komputera w  tym pakietu biurowego i urządzeń biurowych oraz oprogramowania dopuszczonego do użytku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe prawnicze,  bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, administracja, socjologia,

2) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oraz szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa, formularzy, procedur oraz   znajomość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji na stanowisku pracy;

4) zaangażowanie, analityczne myślenie, dyspozycyjność;

5) odporność na stres; umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

6) komunikatywność, umiejętność współpracy, sumienność, bezstronność, dobre planowanie i organizowanie pracy, odpowiednia postawa etyczna;

7) prawo jazdy kat. B,

8) zdolność do efektywnego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres obowiązków

1.      Wykonywanie zadań  wynikających z ustawy  z dnia  21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  - kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy, tj.:

1)      dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,

2)      opracowywanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich planów obrony cywilnej,

3)      opracowywanie i uzgadnianie planów działania,

4)      organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

5)      organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

6)      przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

7)      tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

8)      przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

9)      planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

10)  planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

11)  planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

12)  wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,

13)  zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

14)  zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

15)  integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

16)  współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

17)  opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,

18)  współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

19)  ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

20)  przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,

21)  opracowanie wniosków na świadczenia dla potrzeb szefa OC,

22)  tworzenie i prowadzenie nadzoru nad punktami alarmowymi.

 

2.      Wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony:

1) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny,

2) opracowywanie i uzgadnianie z Wojewodą Lubelskim planu operacyjnego funkcjonowania gminy Bychawa,

3) opracowywanie i uzgadnianie z Wojewodą Lubelskim planu i programu szkolenia obronnego i dokumentacji szkoleniowej,

4) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji „zestawów zadań” przewidzianych do realizacji w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny,

5) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza,

6) organizowanie treningów Stałego Dyżuru Burmistrza,

7) prowadzenie postępowań związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od pełnienia służby wojskowej,

8) opracowywanie i uzgadnianie planu przystosowania i przemieszczenia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny,

9) opracowywanie regulaminu pracy na stanowisko kierowania,

10)  opracowywanie i aktualizowanie Planu Akcji Kurierskiej,

11)  planowanie i uzgadnianie z Wojewodą Lubelskim oraz przeprowadzanie kontroli z zakresu wykonywania zadań obronnych,

12)  organizowanie szkoleń obronnych, ćwiczeń i treningów,

13)  opracowywanie projektów decyzji dot. nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na podstawie doraźnie składanych wniosków,

14)  wystawianie i przesyłanie wezwań do wykonywania świadczeń na rzecz obrony,

15)  opracowywanie projektów decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

16)  opracowywanie i aktualizowanie  planu świadczeń na rzecz obrony,

17)  wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi,

18)  prowadzenie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

19)  prowadzenie rejestru osób objętych rejestracją (kobiet i mężczyzn) na potrzeby założenia ewidencji wojskowej,

20)  wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

21)  uczestniczenie w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,

22)  prowadzenie postępowań wyjaśniających dot. osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

23)  opracowywanie planu rozplakatowania obwieszczeń,

24)  prowadzenie archiwum wyodrębnionego z zakresu dokumentacji dotyczącej obrony i obronności państwa.

 

3.      Wykonywanie zadań  wynikających z ustawy  z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych:

1)      prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych w tym właściwe przechowywanie, ewidencjonowanie materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”,

2)      bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,

3)      udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;

4)      egzekwowanie zwrotu dokumentów,

5)      właściwe oznaczanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej,

6)      prowadzenie dziennika ewidencji materiałów niejawnych,

7)      prowadzenie rejestru dzienników, ewidencji i teczek

8)      prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,

9)      archiwizowanie, gromadzenie i niszczenie materiałów niejawnych,

10)  pomoc w wykonywaniu zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych określonych w art. 15 ust.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych,

11)  wykonywanie poleceń  i zarządzeń pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,

 

4.      Wykonywanie zadań z zakresu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym:

1)  kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

2)  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a)  realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b)  opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

8) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego , a w szczególności:

a) przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie przewodniczącemu zespołu wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,

b) na polecenie przewodniczącego zespołu zwoływanie posiedzeń zespołu, zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu, powiadamianie o terminie posiedzenia,

9) koordynowanie zadań związanych z zapewnieniem na obszarze gminy realizacji zadań wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym;

10) realizacja zadań w zakresie przygotowania logistycznego na wypadek sytuacji kryzysowych i zagrożeń nadzwyczajnych;

11) koordynowanie współpracy zespołu z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi podmiotami zaangażowanymi w działania kryzysowe;

12) współuczestnictwo w realizacji polityki informacyjnej, ocenie strat i zniszczeń oraz w sporządzaniu raportu skutków wystąpienia klęski żywiołowej;

13)   realizowanie zadań wynikających z ustaw i przepisów w zakresie zapobiegania zagrożeniom miejscowym;

14)  całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

15) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

16)   nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

17) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

18) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

19)  realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

5. Udostępnianie interesantom stosownych druków, formularzy, wzorów dla spraw załatwianych w urzędzie lub innych instytucjach.
6. Udzielanie interesantom pomocy w wypełnianiu formularzy, druków.
7. Udzielanie niezbędnych informacji  aby interesanci nie ponosili szkody wskutek  nieznajomości prawa.
8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i informacji wynikających z zajmowanego stanowiska.
9. Przygotowanie zamówień, dokonywanie określenia przedmiotu zamówienia publicznego, szacowanie wartości zamówienia, proponowanie trybu udzielenia zamówienia dla zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą o finansach publicznych.
10. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i innych tajemnic określonych przepisami prawa.
11. Udostępnianie informacji publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznych z zakresu stanowiska pracy.
12. Zamieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w sprawach z zakresu stanowiska pracy.
13. Wykonywanie zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami, w tym w zakresie kontroli zarządczej obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Bychawie.
14. Gruntowna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania powierzonych zadań  oraz stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
15. Wnikliwe, szybkie, staranne i bezstronne  działanie prowadzące do należytego załatwienia sprawy.
16. Właściwe planowanie i organizacja pracy na zajmowanym stanowisku pracy.
17. Dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, o ład, porządek oraz ochronę powierzonego mienia.
18. Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p. poż.
19. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
20. Ochrona danych osobowych, o których mowa w ustawie  o ochronie danych osobowych.
21. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przechowywanie i przekazywanie do archiwum.
22. Zastępowanie w czasie urlopu lub dłuższej nieobecności pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny;

2) życiorys (cv);

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia);

8) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada);

9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Warunki pracy

1)   praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, 

2)   praca w zespole,

3)   praca w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.15 - 15.15

4)   praca w niestandardowych godzinach w przypadku sytuacji kryzysowych,

5)   w sytuacjach kryzysowych praca świadczona poza stałym miejscem zatrudnienia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w kopercie A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor – samodzielne stanowisko do spraw obronnych i obrony cywilnej (1 etat)”,  w terminie do dnia  27 listopada 2017 r. do godz. 15.15.

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 Wyłonieni kandydaci którzy spełnili wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na postępowanie składające się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie (https://umbychawa.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru  po umowie o pracę na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń do wykonywanej pracy będzie zawarta umowa na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem  dalszego zatrudnienia pracownika.       

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz numerem telefonu kontaktowego.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Jendrzejczak
Dodano do BIP dnia 13-11-2017 13:50:45