Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie (1 etat)

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Bychawie ul.Partyzantów 1 23-100 Bychawa
Data ogłoszenia
2017-06-06
Termin składania dokumentów
2017-06-19
Wymagane wykształcenie

wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe;

2)   posiadanie obywatelstwa polskiego;

3)   pełna zdolność do czynności prawnych;

4)   korzystanie z pełni praw publicznych;

5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)   nieposzlakowana opinia;

7)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8)   znajomość obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw   dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku, a w szczególności:

a)   ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b)   ustawy o samorządzie gminnym,

c)   ustawy o opłacie skarbowej,

d)  ustawy o pracownikach samorządowych,

e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

f)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

g) ustawy o ochronie danych osobowych,

h)  regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bychawie,

i)   statutu gminy,

9)   umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania obowiązujących przepisów  i uregulowań prawnych dotyczących obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy;

10) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu biurowego i urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, internetu.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, prawnicze, administracyjne;

2) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa, formularzy, procedur oraz   znajomość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji na stanowisku pracy;

3) komunikatywność, uprzejmość, życzliwość, taktowność w stosunku do interesantów;

4) odporność na stres;

5)  sumienność, bezstronność, dobre planowanie i organizowanie pracy, odpowiednia postawa etyczna;

6)  znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

7)  odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, obowiązkowość;

8)  umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy;

9)  odpowiednia aparycja i prezencja;

10) wysoka kultura osobista.

 

Zakres obowiązków

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Koordynowanie i zapewnienie prawidłowego działania punktu obsługi interesanta, a w szczególności:

a) sprawna i profesjonalna obsługa interesantów,

b) przyjmowanie połączeń telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych,

c) przyjmowanie podań, wniosków i skarg od interesantów, informowanie o kompletności podań i opłatach z tym związanych,

d) kierowanie interesantów do właściwych wydziałów i stanowisk pracy, w tym wypełnianie roli „przewodnika po urzędzie”,

e) udostępnianie interesantom stosownych druków, formularzy, wzorów dla spraw załatwianych w urzędzie lub innych instytucjach,

f)  udzielanie interesantom pomocy w wypełnianiu formularzy, druków,

g) przygotowywanie i ogłaszanie informacji służących  interesantom, usprawniających ich obsługę,

h) udzielanie wszechstronnej informacji interesantom o sprawach załatwianych w urzędzie oraz obowiązujących w tym zakresie procedur.

2. Współpraca i pomoc w wykonywaniu czynności kancelaryjnych określonych dla kancelarii przepisami instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcjiw sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Wykonywanie czynności związanych z obsługą tj.:

a) wypisywanie poleceń wyjazdów służbowych pracownikom urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

b) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i dbałość o jej należyte wypełnianie,

c) przygotowywanie listy obecności, dokonywanie w niej wpisów  wynikających z obowiązujących przepisów  prawa i wydanych dyspozycji,

d) doręczanie wydruków zestawień rozmów telefonicznych pracownikom w celu opisania,

e) przekazywanie pracownikom spraw zgłoszonych podczas ich nieobecności,

f)  wykonywanie kserokopii dokumentów na potrzeby urzędu zgodnie ze wskazaniem przełożonych.

4. Redagowanie, uaktualnianie gablot i tablic informacyjnych w Urzędzie Miejskim oraz dbałość o ich estetykę.

5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu m. in.:

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

b) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

c) koordynacja oraz nadzór nad realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii,

d) przygotowywanie preliminarza wykonania programów profilaktycznych,

e) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii,

f) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów regulujących sprawy z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania oraz rozwiązywania problemów uzależnień,

g) podejmowanie działań sprzyjających ograniczeniu dostępności alkoholu,

h) współpraca z ośrodkami oraz środowiskami w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień,

i)  prowadzenie stałego punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie profilaktyki,
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień,

j)  zapewnienie obsługi kancelaryjnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

k) współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień.

6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i innych tajemnic określonych przepisami prawa.

7. Udostępnianie informacji publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznych z zakresu stanowiska pracy.

8. Zamieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w sprawach z zakresu stanowiska pracy.

9. Wykonywanie zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami, w tym w zakresie kontroli zarządczej obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

10. Gruntowna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania powierzonych zadań  oraz stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

11. Wnikliwe, szybkie, staranne i bezstronne  działanie prowadzące do należytego załatwienia sprawy.

12. Właściwe planowanie i organizacja pracy na zajmowanym stanowisku pracy.

13. Dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, o ład, porządek oraz ochronę powierzonego mienia.

14. Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p. poż.

15. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

16. Ochrona informacji niejawnych, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

17. Ochrona danych osobowych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych.

18. Wykonywanie prac z dziedziny obronności i obrony cywilnej w zakresie  ustalonym odrębnymi przepisami.

19. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego.

20. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i informacji wynikających z zajmowanego stanowiska.

21. Zastępowanie w czasie urlopu lub nieobecności pracownika wykonującego czynności kancelaryjne oraz zajmującego się obsługą sekretariatu.

 

Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny;

2) życiorys (cv);

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia lub zaświadczenie dokumentujące posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentujące wyłącznie bieżący okres zatrudnienia);

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

8) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

9) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada).

Warunki pracy

1)   praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, 

2)   bezpośredni kontakt z interesantami, w tym telefoniczny,

3)   praca w zespole,

4)   praca w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.15 - 15.15

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W maju 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w kopercie A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor w wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie (1 etat)”,  w terminie do 19 czerwca 2017r. do godz. 16.00.

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydaci którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie (https://umbychawa.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru  po umowie o pracę na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń do wykonywanej pracy będzie zawarta umowa na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem  dalszego zatrudnienia pracownika.       

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz numerem telefonu kontaktowego.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie obowiązany przed zawarciem umowy o pracę przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy ( po wystawieniu skierowania przez pracodawcę).


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Jendrzejczak
Dodano do BIP dnia 06-06-2017 15:44:18