Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

podinspektor w wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie (1 etat)

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Bychawie ul.Partyzantów 1 23-100 Bychawa
Data ogłoszenia
2016-12-07
Termin składania dokumentów
2016-12-28
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)   wykształcenie wyższe;

2)    posiadanie obywatelstwa polskiego;

3)    pełna zdolność do czynności prawnych;

4)    korzystanie z pełni praw publicznych;

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    nieposzlakowana opinia;

7)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

8)    znajomość obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku, a w szczególności:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy prawo prasowe;

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- statutu gminy,

- regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bychawie;

9) umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych dotyczących obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy;

10)    umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu biurowego i urządzeń biurowych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)  preferowane wykształcenie wyższe dziennikarskie, humanistyczne, marketingowe;

2) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa, formularzy, procedur oraz   znajomość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji na stanowisku pracy;

3) zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym;

4) umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania tekstów oraz komunikatów;

5) wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez, wydarzeń oraz ich katalogowanie;

6) znajomość zagadnień z zakresu komunikacji społecznej;

7) zaangażowanie, kreatywność, dyspozycyjność;

8) odporność na stres;

9) komunikatywność, umiejętność współpracy, sumienność, bezstronność, dobre planowanie i organizowanie pracy, odpowiednia postawa etyczna;

10)  znajomość co najmniej jednego z programów graficznych Corel DRAW, Adobe InDesign, Fast Stone;

11)  znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

12)  zdolność do efektywnego podnoszenia kwalifikacji.

 

 

Zakres obowiązków

1) Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Bychawie.

2) Organizowanie spotkań władz samorządowych z mediami, konferencje prasowe.

3) Tworzenie pozytywnego wizerunku gminy poprzez prezentację działalności Burmistrza Bychawy oraz Rady Miejskiej w Bychawie.

4) Przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących gminy, w tym folderów, wydawnictw, publikacji i innych form promujących gminę, a także prowadzenie w tym zakresie niezbędnej współpracy.

5) Redagowanie i obsługa mediów społecznościowych.

6) Przygotowywanie i regularne przekazywanie mediom notatek prasowych dotyczących istotnych wydarzeń w gminie Bychawa.

7) Opracowywanie kalendarza imprez kulturalno - sportowych lub innych mających na celu promocję gminy.

8) Współorganizowanie imprez promujących gminę i uczestnictwo w nich.

9) Obsługa medialna imprez kulturalno-promocyjnych - tworzenie relacji prasowych, radiowych, telewizyjnych.

10) Organizowanie uczestnictwa w targach, wystawach mających na celu promocję gminy.

11) Sporządzanie rocznego planu działania w zakresie komunikacji społecznej, realizacja tego planu oraz sporządzanie i prezentacja raportów z realizacji tego planu.

12) Organizowanie i coroczne przeprowadzanie badań opinii publicznej mieszkańców w zakresie jakości pracy Urzędu, sporządzanie raportów z wyników tych badań oraz udostępnianie ich opinii publicznej.

13) Współdziałanie z organizacjami działającymi w zakresie wspierania udziału młodzieży życiu społecznym i kulturalnym.

14) Opracowywanie zgłaszanych przez Burmistrza wniosków o nadanie wyróżnienia „Zasłużony dla  Gminy Bychawa” w zakresie działalności społecznej, kulturalnej.

15)  Koordynowanie i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

16) Wdrażanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i wdrażanie działalności informacyjnej wśród tych organizacji.

17) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.

18) Wykonywanie obowiązków związanych z wydawaniem gazety „Głosu Ziemi Bychawskiej", a w szczególności:

a) współpraca z pracownikiem w zakresie  składu gazety, dokonywanie korekt roboczych numerów gazety,  adiustacja tekstów,  zbieranie zdjęć, ilustracji,

b) terminowe planowanie oraz wydawanie numerów gazety,

c) przygotowywanie materiałów własnych do gazety lokalnej np. wywiady, recenzje,

d) przygotowywanie i redagowanie tekstów wpływających do redakcji gazety,

e) pozyskiwanie materiałów dla gazety oraz ich opracowywanie min. poprzez współpracę z pracownikami urzędu,  instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy, uczestnictwo w spotkaniach środowiskowych, imprezach,

f)  informowanie społeczeństwa na łamach gazety o  istotnych sprawach dla samorządu lokalnego.

19) Wykonywanie czynności i prowadzenie spraw związanych z promocją turystyczną gminy.

20)  Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem i rozwojem szlaków turystycznych przebiegających przez gminę.

21) Współpraca z komisją do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej oraz obsługa jej posiedzeń.

22)  Przygotowanie zamówień, dokonywanie określenia przedmiotu zamówienia publicznego, szacowanie wartości zamówienia, proponowanie trybu udzielenia zamówienia dla zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz ustawą o finansach publicznych.

23) Przestrzeganie tajemnicy służbowej i innych tajemnic określonych przepisami prawa.

24) Udostępnianie informacji publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznych z zakresu stanowiska pracy.

25) Zamieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w sprawach z zakresu stanowiska pracy.

26) Wykonywanie zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami, w tym w zakresie kontroli zarządczej obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

27) Gruntowna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania powierzonych zadań  oraz stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

28) Wnikliwe, szybkie, staranne i bezstronne  działanie prowadzące do należytego załatwienia sprawy.

29) Właściwe planowanie i organizacja pracy na zajmowanym stanowisku pracy.

30) Dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, o ład, porządek oraz ochronę powierzonego mienia.

31) Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p. poż.

32) Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

33) Ochrona informacji niejawnych, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

34) Ochrona danych osobowych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych.

35) Wykonywanie prac z dziedziny obronności i obrony cywilnej w zakresie  ustalonym odrębnymi przepisami.

36) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przechowywanie i przekazywanie do archiwum.

37) Zastępowanie w czasie urlopu i dłuższej nieobecności pracownika zajmującego się stroną internetową i obsługą medialną Urzędu.

Wymagane dokumenty
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (cv);
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
  4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  7. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia);
  8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli posiada),
  9. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada).
Warunki pracy

1)   praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, 

2)   bezpośredni kontakt z interesantami,

3)   praca w zespole,

4)   wystąpienia publiczne,

5)   praca w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.15 - 15.15

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W listopadzie 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%. 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w kopercie A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor w wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie (1 etat)”,  w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 15.15.

 

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnili wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie (https://umbychawa.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru  po umowie o pracę na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń do wykonywanej pracy będzie zawarta umowa na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem  dalszego zatrudnienia pracownika.       

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz numerem telefonu kontaktowego.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Jendrzejczak
Dodano do BIP dnia 07-12-2016 17:52:38