Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

referent w Wydziale Finansowym (1 etat)

Jednostka ogłaszająca
Urząd Miejski w Bychawie ul.Partyzantów 1 23-100 Bychawa
Data ogłoszenia
2020-09-04
Termin składania dokumentów
2020-09-14
Wymagane wykształcenie

wykształcenie średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie średnie i 2 letni staż pracy;
2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
3. pełna zdolność do czynności prawnych;
4. korzystanie z pełni praw publicznych;
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. nieposzlakowana opinia;
7. znajomość ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku, a w szczególności:

a) ustawy o rachunkowości,

b) ustawy o podatku od towarów i usług;

c) rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów;

d) ustawy Prawa zamówień publicznych;

e) przepisów dotyczących funduszy specjalnych;

f) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;,

g) ustawy o pracownikach samorządowych

8. znajomość obowiązujących formularzy;

9. znajomość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji;

10. znajomość obsługi komputera oraz dopuszczonego do użytku oprogramowania (ze szczególnym uwzględnieniem znajomości obsługi jednego z edytorów tekstu - WORD, OPEN OFFICE).

IV. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania obowiązujących przepisów i uregulowań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących obowiązków na zajmowanym stanowisku;
2. umiejętność współpracy, komunikatywność;
3. dokładność, systematyczność, terminowość;
4. zdolność koncentracji uwagi i ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
5. zdolność do prowadzenia analiz.

 

Zakres obowiązków
 1. bieżąca analiza rozrachunków jednostki budżetowej;
 2. przygotowywanie danych z zakresu realizacji należności i zobowiązań budżetowych;
 3. windykacja należności budżetowych;
 4. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i stosowaniem ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;
 5. prowadzenie rozliczeń ze współużytkownikami budynków Urzędu Miejskiego
  z tytułu należności wynikających z istniejących stosunków prawnych (energia cieplna, koszty eksploatacji);
 6. prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną w Urzędzie Miejskim;
 7. przygotowywanie planu finansowego ZFŚS;
 8. bieżące prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych oraz ewidencji ilościowej wyposażenia;
 9. bieżące prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych;
 10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 11. dokonywanie przeszacowań i umorzeń środków trwałych;
 12. sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych;
 13. prowadzenie całości spraw dotyczących inwentaryzacji składników majątku;
 14. wystawianie faktur z tytułu dzierżawy miejsc na targowisku miejskim, opłat
  za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z odrębnymi przepisami;
 15. obsługa pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Bychawie;
 16. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, szczególnie w zakresie gospodarki kwitariuszami przychodowymi i drukami KP, KW;
 17. zamieszczanie, aktualizacja i zmiany informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z oddzielnie ustalonym zakresem;
 18. udostępnianie informacji publicznych;
 19. prowadzenie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przechowywanie i przekazywanie do archiwum;
 20. wykonywanie zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bychawie;
 21. zastępowanie pracownika ds. obsługi kasowej i pracownika ds. naliczania wynagrodzeń w razie urlopu lub dłuższej nieobecności;
 22. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych;
 23. wykonywanie prac z zakresu obronności i obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach;
 24. przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż.;
 25. ochrona informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych;
 26. ochrona danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 27. gruntowna znajomość obowiązujących przepisów z zakresu wykonywania powierzonych zadań;
 28. dbanie o dobre stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, o ład, porządek oraz ochronę powierzonego mienia;
 29. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i usprawnienia swojej pracy oraz właściwe rozplanowanie i organizacja własnej pracy na zajmowanym stanowisku.
Wymagane dokumenty

1)      list motywacyjny opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem;

2)      życiorys (cv);

3)      kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4)      kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia);

5)      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp. (jeżeli kandydat takie posiada);

6)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

9)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

10)  ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna”.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-2 oraz 6-10 winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Warunki pracy

1)      praca o charakterze administracyjno-biurowym;

2)      wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1 etat);

3)      miejsce pracy: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1 (praca wykonywana na II piętrze w budynku nie posiadającym windy);

4)      stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz./dobę;

5)      praca w godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.15 – 15.15.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu sierpniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był  wyższy niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: referent w Wydziale Finansowym (1 etat)”, w terminie do dnia 14.09.2020r. do godz. 16.00.

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 Wyłonieni kandydaci którzy spełnili wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na postępowanie składające się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie (https://umbychawa.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłużej niż 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),.

 Osoba, której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Jendrzejczak
Dodano do BIP dnia 04-09-2020 14:58:35